Νέα

Νέα - Nufarm Greece

2016-10-19Ανάκληση έγκρισης Allegory® 180/180SL

2016-10-19Ανάκληση έγκρισης Lentemul® 45EW

2016-10-11Χορήγηση οριστικής έγκρισης-Ανάκληση της υπ’ αρ. 8187 έγκρισης-Promalin®

2016-09-23Αλλαγή του εμπορικού ονόματος Desormone® 60SL

2016-09-20Ανάκληση έγκρισης Weedazol® TL 22.9 SL

2016-09-01Νέα έγκριση - Carmina® MAX

2016-07-21Νέα έγκριση - Limpca® Forte SL

2016-06-28Ανάκληση έγκρισης - Isomexx® WG

2016-06-27Kaiso® Sorbie 5 EG - Tροποποίηση της με αριθ. 14463 οριστικής έγκρισης ως προς το φάσμα δράσης (χρήση ήσσονος σημασίας), ως προς τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος και τη σήμανση.

2016-05-27Prolectus® 50 WG - Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά και ανάκληση της με αριθ. 60407 έγκρισης κυκλοφορίας

2016-04-13Amectin® 1.8 EC - Τροποποίηση της έγκρισης ως προς το φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και τους όρους της έγκρισης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2075/2015

2016-04-05Ανάκληση Nu-dmiral® 10EC